Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

Agencja Rynku Rolnego informuje, że Komisja Europejska przedłożyła projekt rozporządzenia uruchamiającego mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny z zastosowaniem ustalonych z góry stawek dopłat.

Zgodnie z projektem, mechanizmem objęte będą półtusze i niektóre elementy wieprzowe (m.in. szynki, boczki, łopatki, przodki, schaby, karkówki), w podziale na 6 kategorii. Zaproponowane stawki pomocy kształtują się na poziomie od 210 EUR/tonę do 305 EUR/tonę, w zależności od asortymentu i okresu przechowywania. Przewiduje się trzy okresy przechowywania: 90, 120 lub 150 dni. Proponowany poziom stawek w rozbiciu na kategorie prezentuje tabela.
Dopłaty do prywatnego przechowywania obejmują mięso dobrej jakości handlowej, spełniające następujące wymogi:
• pochodzące z ubojni/zakładu rozbioru spełniających wymagania sanitarno-weterynaryjne określone w przepisach UE, tj. zatwierdzonego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004,
• pochodzące od zwierząt:
– których chów odbywał się przynajmniej przez ostatnie dwa miesiące na terenie UE,
– utrzymywanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami weterynaryjnymi,
– ubitych nie wcześniej niż 10 dni przed datą wprowadzenia mięsa do chłodni, których ubój nie nastąpił w wyniku działań nadzwyczajnych (np. ubój z konieczności).
Zgodnie z projektem minimalna ilość wieprzowiny, jaka będzie mogła zostać objęta umową na dopłaty do prywatnego przechowywania wynosi:
– 10 ton dla produktów bez kości,
– 15 ton dla pozostałych produktów.

Warunkiem przystąpienia do mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny będzie:
• złożenie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na formularzu udostępnionym przez Agencję (wniosek może dotyczyć tylko jednego produktu),
• złożenie (w PLN) zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, które zgodnie z projektem stanowi 20% kwoty dopłaty wynikającej z wniosku.
Umowna ilość wieprzowiny przeznaczona do przechowywania powinna zostać wprowadzona do chłodni w stanie świeżym, w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy z ARR. Wieprzo-wina może być dostarczona do chłodni partiami.
Uwaga: projekt rozporządzenia nie przewiduje możliwości wcześniejszego wycofania wieprzowiny z mechanizmu z przeznaczeniem na wywóz poza obszar celny UE.

No comments yet.

Join the Conversation