Wołowina QMP zawsze dobra

W dniach 25-26 listopada odbędzie się trzecia edycja Forum Sektora Wołowiny organizowanego przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z organizacjami producentów, przetwórców, handlu i dystrybucji. Forum jest istotnym wydarzeniem w kalendarzu imprez branżowych, mającym na celu integrację polskiego sektora wołowiny. Tegoroczna edycja Forum odbędzie się przy okazji Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Warsaw Expo International Exhibition & Congress Centre w podwarszawskim Nadarzynie.

Zasadniczym celem III Forum Sektora Wołowiny jest kreowanie i wzmacnianie relacji oraz transfer wiedzy pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha produkcji w sektorze wołowiny: producentami żywca, ubojniami, zakładami rozbioru, handlem, światem nauki oraz przedstawicielami administracji. Wychodzimy z założenia, że zrównoważony rozwój rynku zapewnić może wyłącznie model biznesowy oparty o partnerską współpracę oraz model wspólnej strategii win-win.

W programie Forum co roku znajdują się najistotniejsze zagadnienia związane z problematyką przemysłu mięsnego: nowoczesne narzędzia biznesowe i analityczne w handlu i produkcji mięsa, skuteczne wykorzystanie wsparcia funduszy UE, jakość produktu, innowacyjność w procesie produkcji (hodowla, ubój, rozbiór, pakowanie), budowa zaufania w biznesie, nowoczesne rozwiązania logistyczne, promocja polskiego mięsa poza granicami kraju przy jednoczesnym wsparciu eksportu.

Nie sposób pominąć roli Forum w prezentacji możliwych kierunków dalszego rozwoju oraz szerszego spojrzenia na sektor wołowiny kulinarnej w Polsce. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia jest monitoring aktualnej sytuacji oraz prognoz dla krajowego sektora wołowiny. Jesteśmy pewni, że przyczyni się to w znaczący sposób do wypracowania nowych strategii rozwoju sektora.
Kolejnym i nie mniej ważnym celem przedsięwzięcia jest wypracowanie efektywnych metod promowania znakomitej polskiej wołowiny oraz propagowanie wiedzy na temat jej walorów, jak również wzbudzanie trwałego i długofalowego zainteresowania tematyką wołowiny określonych grup odbiorców. Zależy nam również na wymianie poglądów na temat aktualnego stanu i perspektyw sektora wołowiny w Polsce oraz wypracowanie przejrzystego modelu biznesowego w gronie przedstawicieli rolnictwa, ubojni, zakładów rozbioru, handlowców, naukowców oraz przedstawicieli administracji szczebla krajowego i samorządowego.

W programie Forum przewidziane są również dyskusje panelowe na temat: innowacji, barier w handlu, założeń strategii polskiego sektora wołowiny oraz problemów i wyzwań sektora rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Ponadto nie zabraknie również prelekcji dotyczących: integracji poziomej i pionowej sektora wołowiny, korzystania z doradztwa techniczno-ekonomicznego, efektywnego finansowania produkcji żywca oraz wykorzystania instrumentów wsparcia.

Podczas III Forum Sektora Wołowiny odbędzie się podsumowanie konkursu na Producenta Bydła Mięsnego Roku 2016. Zwycięzca i wyróżnieni producenci zostaną przedstawieni podczas uroczystej gali Forum.

W Forum uczestniczą wybitni eksperci z Polski i zza granicy, przedstawiciele władz oraz reprezentanci każdego z ogniw łańcucha produkcji. Dysponujemy odpowiednimi warunkami, zapleczem i doświadczeniem organizacyjnym do realizacji tego przedsięwzięcia. Zaprezentują się również firmy z otoczenia rolnictwa, oferujące przede wszystkim produkty i usługi w bezpośredni sposób związane z technologią chowu bydła mięsnego oraz produkcji wołowiny.

No comments yet.

Join the Conversation